Aneksy Antyspreadowe nie pomogą bankom

2015-04-17

W kontekście ostatniego ważnego dla frankowiczów wyroku Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 roku, nie milkną dyskusje na temat wpływu tzw. ustawy antyspreadowej na roszczenia frankowiczów, zwłaszcza tych, którzy zawarli tzw. aneksy antyspreadowe. Tymczasem dogłębna analiza tej ustawy wskazuje, że nie niweczy ona roszczeń kredytobiorców, zaś orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 roku w istocie jest obiektywnie pozytywne dla frankowiczów wbrew błędnym interpretacjom poczynionym przez Związek Banków Polskich.

W sprawie, w której klienci banku dochodzili ustalenia, że klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, zakończonej wyrokiem z dnia 19 marca 2015 roku Sąd Najwyższy zajął się relacją pomiędzy abuzywnością klauzul indeksacyjnych w umowach kredytowych a ustawą antyspreadową, która umożliwiła usunięcie tej abuzywności poprzez zawarcie aneksu do umowy kredytowej. Sąd Najwyższy  musiał zatem rozważyć, czy roszczenie o ustalenie abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych przysługuje klientom, skoro obecnie obowiązują zmiany w prawie bankowym wprowadzone ustawą antyspreadową umożliwiające zawarcie aneksu antyspreadowego usuwającego abyzywny charakter klauzul indeksacyjnych, a ponieważ umowa kredytowa została zawarta przed wejściem w życie ustawy antyspreadowej i trwała po jej wejściu w życie, a tym samym potencjalne roszczenia klientów dotyczą okresu sprzed jak i po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, to analogicznie Sąd Najwyższy musiał odnieść się do roszczeń klientów dotyczących okresu przed wejściem w życie ustawy i po jej wejściu w życie, mając przy tym na uwadze, że roszczenie o ustalenie, zgodnie z prawem nie przysługuje, gdy powód ma roszczenie dalej idące.

I tak, odnośnie okresu przed wejściem w życie ustawy antyspreadowej, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ustnym stwierdził, że klientom nie przysługuje roszczenie o ustalenie abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych, bo mają roszczenie dalej idące, tj. o zapłatę nadpłaconych rat. Zatem, choć nie jest to jeszcze wyrok zasądzający świadczenie, to jest to wyrok Sądu Najwyższego, wskazujący na zasadność roszczeń klientów o zapłatę rat nadpłaconych w okresie przed wejściem w życie ustawy antyspreadowej. Zaznaczyć należy przy tym, że Sąd Najwyższy nie musiał odnosić się do kwestii czy kredytobiorcom przysługuje roszczenie o zapłatę w stosunku do rat uiszczonych po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, ponieważ, sprawa nie dotyczyła wpływu ustawy antyspreadowej na roszczenie o zapłatę rat uiszczonych po dniu wejścia w życie ustawy antyspreadowej lecz wpływu ustawy antyspreadowej na roszczenie o ustalenie i w tym kontekście Sąd Najwyższy uznał, że kredytobiorcy służy nie roszczenie o ustalenie, że klauzula indeksacyjna jest abuzywna, ale roszczenie dalej idące, tj. roszczenie o zawarcie aneksu usuwającego abuzywny charakter klauzuli indeksacyjnej. Jednak najistotniejsze jest to, że Sąd Najwyższy potwierdził, że ustawa antyspreadowa nie działa wstecz, co jest zgodne z zakazem retroaktywnego działania prawa.

Pełna treść artykułu dostępna jest po zalogowaniu

Zaloguj się

Skrypty edukacyjne

Wykonanie: SQLSoft.pl
Błąd:Wprowadzony adres email jest nieprawidłowy
Zapisano:Twój adres email został dodany do newslettera